Danh sách cử người phát ngôn của huyện Cẩm Giàng và xã trực thuộc
  Cập nhật: 11/11/2013 9:20 SA

 

STT

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND huyện Cẩm Giàng

1

Trịnh Ngọc Thành, Chủ tịch UBND huyện

CQ:  3.786.429

DĐ: 0915.623.629

1.     UBND Thị trấn Cẩm Giàng

1

Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND

CQ : 02203.789.009

- ĐTDĐ: 0984.152.918

- Email: ubndthitrancamgiang@gmail.com

2.     UBND Thị trấn Lai Cách

1

Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND

CQ: 02203.786.546
DD: 0904.546.268
Email: Nguyenthangktlc@gmail.com

3.     UBND Xã Cẩm Hưng

1

Kim Đình Kiên, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.789.115
DĐ: 0985241261
Email: kimdinhkiench62@gmail.com

4.     UBND Xã Cẩm Văn

1

Nguyễn Tiến Chức, Chủ tịch UBND

-ĐTCQ: 02203.780.034

- DĐ: 0988.926.719

- Email: tienchucnguyen69@gmail.com

5.     UBND Xã Ngọc Liên

1

Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0904757124
Email: ubndxngoclien@gmail.com

6.     UBND Xã Thạch Lỗi

1


Nguyễn Đắc Gạo, Chủ tịch UBND

ĐTCQ:02203789058

ĐTDĐ:0975543933

Email:gaodutl@gmail.com

7.     UBND Xã Đức Chính

1

Hoàng Văn Chư, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.780.105
DĐ: 0946.205.135
Email: ubndducchinh@gmail.com

8.     UBND Xã Cẩm Sơn

1

Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.3789.050
DĐ: 01668115831
Email: ngodu1966@gmail.com

9.     UBND Xã Cẩm Định

1


Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203780421
DĐ: 0904414009

10.  UBND Xã Kim Giang

1

Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0986258129

11.  UBND Xã Lương Điền

1

Phạm Đình Tâm, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203789320
DĐ: 0983021169

12.  UBND Xã Cao An

1

Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã

CQ: 0912.364.279

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

13.  UBND Xã Tân Trường

1

Vũ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.786.442

DĐ: 0904.348.658

14.   UBND Xã Cẩm Phúc

1

Vũ Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã

 

CQ: 3546.490

DĐ: 0904.713.349

Email: xacamphuc@gmail.com

15.  UBND Xã Cẩm Điền

1

Lê Huy Hưng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203545159
DĐ: 0962012475

16.  UBND Xã Cẩm Đông

1

Đố Văn Quyên, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.786.575
DĐ: 0983784131
Email: dovanquyenqs@gmail.com

17.  UBND Xã Cẩm Đoài

1

Vũ Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0981923559
Email: hanhtuphapcamdoai@gmail.com

18.  UBND xã Cẩm Hoàng

1

Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0869187886
Email: nguyenhuuthangch@gmail.com

19.  UBND xã Cẩm Vũ

1

Nguyễn Văn Tiên, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 02202.241.713

- DĐ: 0984.365.331