Danh sách cử người phát ngôn thành phố Chí Linh và các xã, phường trực thuộc
  Cập nhật: 31/10/2013 3:02 CH

  

 

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND thành phố Chí Linh

1

Nguyễn Đức Hóa, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.882.696
DĐ: 0904 050 361

Email: nguyenduchoa.chilinh@haiduong.gov.vn

1.     UBND Phường Sao Đỏ

1

Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch UBND

CQ: 3.882.112

DĐ: 0936.691.976

Email: nguyenhoaibac.chilinh@haiduong.gov.com

2.     UBND Xã Hoàng Tiến

1

Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch UBND

DĐ:0904325629
Email: ubxahoangtien@gmail.com

nguyenvanthieu.chilinh@haiduong.gov.vn

3.     UBND phường Văn An

1

Đỗ Đức Phu, Chủ tịch UBND

DĐ: 0974415707
Email: dophuvanan@gmail.com

4.     UBND phường Chí Minh

1

Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND

CQ: 3.882.133

DĐ: 0169.9469.661

Email: Uybanphuongchiminh@gmail.com

trantrungkien.chilinh@haiduong.gov.vn

5.     UBND phường Văn Đức

1

Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND

CQ: 3.229 692

DĐ: 0904 105 784

Email: nguyentuan.vanduc@gmail.com

6.     UBND Xã An Lạc

1

Mạc Thành Cốc, Chủ tịch UBND

DĐ: 0902640781
Email: uybannhandanxaanlac@gmail.com

macthanhcoc.chilinh@haiduong.gov.vn

7.     UBND phường Đồng Lạc

1

Vũ Đình Bẩy, Chủ tịch UBND

DĐ: 01287267257

ĐTCQ: 02203888812

Email: ubndxadonglac2014@gmail.com

vudinhbay.chilinh@haiduong.gov.vn

8.     UBND phường Phả Lại

1

Phương Văn Môn, Chủ tịch UBND

DĐ: 0915.576.235

phuongvanmon.chilinh@haiduong.gov.vn

9.  UBND phường Bến Tắm

1

Vũ Đình Thạch, Chủ tịch UBND

  DĐ: 0869385666

vudinhthach.chilinh@haiduong.gov.vn

10.  UBND xã Hoàng Hoa Thám

1

Lê Văn Khoa, Chủ tịch UBND

DĐ: 0987392318
Email:lekhoahht@gmail.com

11.  UBND Xã Bắc An

1

Dương Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND

DĐ: 0984.327.946

Email: ducgiang244@gmail.com

12.  UBND Xã Hưng Đạo

1

Vũ Duy Đặng, Chủ tịch UBND

CQ: 3.930 064
DĐ: 0915263913
Email: vuduydangbt@gmail.com

vuduydang.chilinh@haiduong.gov.vn

13.  UBND Xã Lê Lợi

1

Nguyễn Huy Thơm, Chủ tịch UBND

CQ: 02203593124
DĐ: 0985731299
Email: duongyen.hc88@gmail.com

nguyenhuythom.chilinh@haiduong.gov.com

14.  UBND Xã Cộng Hòa

1

Nguyễn Duy Lũy, Chủ tịch UBND

CQ: 3882.465

DĐ: 0979.544.144

Email: nguyenduyluy.chilinh@haiduong.gov.vn

15.  UBND Xã Hoàng Tân

1

Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch UBND

CQ: 02203590413

DĐ: 0917.912.289

Mail: thieuht68@gmail.com


16.  UBND Xã Cổ Thành

1

Nguyễn Văn Luyến, Chủ tịch UBND

CQ: 3.582.265

DĐ: 0163.663.9318

Email: hiencothanh1978@gmail.com

nguyenvanluyen.chilinh@haiduong.gov.vn

17.  UBND phường Thái Học

1

Dương Văn Chiên, Chủ tịch UBND

DĐ: 0989.956.495

Email: duongvanchienthaihoc@gmail.com

duongvanchien.chilinh@haiduong.gov.vn

18.  UBND Xã Nhân Huệ

1

Nguyễn Văn Đản, Chủ tịch UBND

CQ: 3.880.884

DĐ: 0979791416

Email: nguyendanvp@gmail.com

nguyenvandan.chilinh@haiduong.gov.vn

19.  UBND Xã Tân Dân

1

Trần Trường, Chủ tịch UBND

CQ: 3.888.595

DĐ: 0975.409.885

trantruong.chilinh@haiduong.gov.vn