SharePoint
portal
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Cập nhật: 12/12/2018 8:46 SA

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Quy hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: Giá trị gia tăng ngành thương mại (giá so sánh 2010) đến năm 2020 đạt 6.640 tỷ đồng; năm 2025 đạt khoảng 10.939 tỷ đồng; năm 2030 đạt khoảng 17.618 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân 3 giai đoạn lần lượt 8,5%/năm; 10,5%/năm 11%/năm;

Tổng mức bán lẻ hàng hoá xã hội (giá thực tế) năm 2020 đạt 74.921 tỷ đồng; năm 2025 đạt 153.998 tỷ đồng; năm 2030 đạt 323.447 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân 3 giai đoạn lần lượt 15%/năm; 15,5%/năm và 16%/năm;

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đạt 8.494 triệu USD; năm 2025 đạt 15.306 triệu USD; năm 2030 đạt 24.651 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân 3 giai đoạn đạt lần lượt 15%/năm; 12,5%/năm và 10%/năm;

 Kim ngạch nhập khẩu năm 2020 đạt 6.673 triệu USD; năm 2025 đạt 10.994 triệu USD; năm 2030 đạt 16.531 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân 3 giai đoạn đạt lần lượt 13,5%/năm; 10,5%/năm và 8,5%/năm. 

QĐ phê duyệt QHTM số 1928 ngày 30_6_2017-min.pdf
 

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com