SharePoint
portal

Skip Navigation LinksCác-quyết-định-phê-duyệt-Kế-hoạch-sử-dụng-đất-năm-2019-của-tỉnh-Hải-Dương

Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Hải Dương
  Cập nhật: 11/03/2019 2:15 CH
 1. Số 413/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019  huyện Thanh Hà

       Tải Quyết định tại đây
     2. Số 414/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện  Tứ Kỳ

       Tải Quyết định tại đây 
     3. Số 415/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Sách

       Tải Quyết định tại đây 
     4. Số 416/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019  Kim Thành

      Tải Quyết định tại đây 
    5. Số 417/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kinh Môn
      
      Tải Quyết định tại đây 
    6. Số 418/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thanh Miện

      Tải Quyết định tại đây 
    7. Số 171/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ninh Giang

      Tải Quyết định tại đây
    8. Số 274/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Chí Linh
      
     Tải Quyết định tại đây
   9. Số 505/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hải Dương

     Tải Quyết định tại đây
 
  10. Số 506/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bình Giang

      Tải Quyết định tại đây 

  11. Số 508/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện  Cẩm Giàng

      Tải Quyết định tại đây 

  12. Số 251/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện  Gia Lộc

      Tải Quyết định tại đây
 

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com