SharePoint
portal

Skip Navigation LinksDanh-mục-các-công-trình-dự-án-sử-dụng-đất-năm-2018-của-tỉnh-Hải-Dương

Danh mục các công trình dự án sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Hải Dương
  Cập nhật: 29/03/2019 4:25 CH

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Bình Giang

 Xem và tải tài liệu  DanhmucDACT2018H.BinhGiang.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Cẩm Giàng

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018H.CamGiang.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Gia Lộc

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018H.GiaLoc.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Kinh Môn

Xem và tải tài liệu  DanhmucDACT2018H.KinhMon.pdf

-. Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Nam Sách

Xem và tải tài liệu  DanhmucDACT2018H.NamSach.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Ninh Giang

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018H.NinhGiang.pdf

-  Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Thanh Miện

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018H.ThanhMien.pdf

- Danh mục các công trình dự án năm 2018 của Tp. Hải Dương

Xem và tải tài liệu DanhmucDACT2018TP.HaiDuong.pdf

 - Danh mục các công trình dự án năm 2018 của huyện Kim Thành

Xem và tải tài liệu  Danh muc DA, CT 2018 H.KimThanh.pdf

 

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com