Giấy mời họp ngày 05/8/2013
  Cập nhật: 8/6/2013 3:04 PM
 

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào Thứ Hai, ngày 05/8/2013, từ 07h30 tại Hội trường tầng 1, trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Thành phần mời dự:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

BUỔI SÁNG

1. Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện đến hộ dân ở khu vực nông thôn

* Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Thời gian từ 07h30 đến 08h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương.

- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

- Ngân hàng Phát triển – Chi nhánh Hải Dương.

2. Báo cáo việc giãn tiến độ thi công gói thầu số 14 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Nhi Hải Dương.

* Đơn vị báo cáo: Sở KH&ĐT. Thời gian từ 08h30 đến 09h15

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: Tài chính, Xây dựng, GT-VT, TN-MT, NN&PTNT, Y tế.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương.

3. Báo cáo một số Dự án đầu tư.

* Đơn vị báo cáo: Sở KH&ĐT. Thời gian từ 09h30 đến 11h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: Tài chính, Xây dựng, GT-VT, TN-MT, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, NN&PTNT.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Gia Lộc, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Hải Dương, Kim Thành, Chí Linh.

BUỔI CHIỀU

4. Báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Phú Gia, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng. Thời gian từ 13h30 đến 14h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GT-VT, TN-MT, Công Thương, NN&PTNT.

- Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh;

- Đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư (Do Sở Xây dựng mời)

5. Báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đô thị phía Nam cầu Hàn, thành phố Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: UBND thành phố Hải Dương. Thời gian từ 14h30 đến 15h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GT-VT, TN-MT, Công Thương, NN&PTNT, Xây dựng.

- Đơn vị tư vấn (Do UBND thành phố Hải Dương mời).

6. Báo cáo Quy hoạch bến bãi chứa vật liệu ngoài bãi sông trên địa bàn tỉnh

* Đơn vị báo cáo: Sở NN&PTNT. Thời gian từ 15h30 đến 17h00

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở, Ngành: KH&ĐT, Tài chính, GT-VT, Xây dựng, TN-MT, Công Thương; Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng.

- Chi Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh;

- Đoạn Quản lý đường sông số 7.