Giấy mời họp phiên họp thường kỳ tháng 8/2013
  Cập nhật: 8/23/2013 7:48 AM

Thành phần mời dự:

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh, các ban: VHXH, PC, KT-NS  của HĐND tỉnh;

- Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: UB.MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú báo Nhân dân tại Hải Dương, TTX Việt Nam tại Hải Dương, Cổng thông tin điện tử Hải Dương - Sở Thông tin & Truyền thông (cử phóng viên theo dõi đưa tin).

Để nghe và cho ý kiến giải quyết các nội dung sau:

1.    - Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

- Kế hoạch về việc thực hiện dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2015

            * Đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp & PTNT

* Thời gian: Từ 7h30 đến 10h00, Thứ Bẩy, ngày 17/8/2013.

* Mời dự:

- Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2020.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh.

2.    Đề án thành lập Nhà thiếu nhi thuộc UBND thị xã Chí Linh.

            * Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ.

* Thời gian: Từ 7h30 đến 09h00, Thứ Hai, ngày 19/8/2013.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp, Nội vụ, Tỉnh Đoàn.

- Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh.

3.    Báo cáo kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong khối cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

                * Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ.

* Thời gian: Từ 09h00 đến 11h30, Thứ Hai, ngày 19/8/2013.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, TN-MT, Tư pháp, Xây dựng, GT-VT, GD-ĐT, VH-TT&DL, Nội vụ, LĐ-TB&XH, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, KH-CN, Y tế, Cục Thống kê tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thông tin - Truyền thông, Ban quản lý các KCN tỉnh, Chi nhánh NHNN tỉnh.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh.

Yêu cầu các cơ quan được phân công báo cáo chỉ trình bày tóm tắt và nêu rõ căn cứ pháp lý, những ý kiến chưa thống nhất. Các đại biểu nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến tại cuộc họp, ý kiến cần ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề

Giấy mời này thay thế Giấy mời số 218/GM-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh. Các tài liệu họp nội dung 1 và nội dung 3 đã được gửi kèm theo Giấy mời số218/GM-UBND./.