Giấy mời dự hội nghị trực tuyến ngày 13/9/2019
  Cập nhật: 9/12/2019 7:51 AM

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến "Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019".

* Thành phần mời:

- Lãnh đạo Ủy ban  nhân dân tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của các Sở, Ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tưu xây dựng tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan Văn phòng UBND tỉnh và HĐND tỉnh;

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh & TH tỉnh (có phóng viên theo dõi để đưa tin).

* Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 13/9/2019.

* Địa điểm: Hội trường tầng 7- Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh (số 62, Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương).