Giấy mời họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
  Cập nhật: 7/30/2019 7:29 AM

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020 (Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh) tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thẩm định xét công nhận 12 xã thuộc các huyện: Bình Giang, Nam Sách, Thanh Miện và thành phố Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

            1. Thành phần mời:     

            - Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh;

            - Các Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh;

            - Trưởng, Phó và Thư ký Đoàn thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (tại Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh);

            - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Chuyên viên có liên quan;

            - Đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh;

            2. Thời gian: 14 giờ 00, Thứ năm , ngày 01 tháng 8 năm 2019.

            3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, UBND tỉnh Hải Dương.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: