Giấy mời dự hội nghị trực tuyến ngày 12/7/2013
  Cập nhật: 7/9/2013 3:16 PM
 

Thực hiện Công điện số 462/CĐ-VPCP ngày 05/7/2013 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh tổ chức đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm dạy nghề cho lao động nông thôn.

Thành phần:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì đầu cầu Hải Dương;

- Giám đốc Sở Lao động TBXH- Phó Trưởng ban chỉ đạo 1956

- Thành viên Ban chỉ đạo 1956 gồm có các sở, ngành, đoàn thể: Tài chính, Kế hoạch và ĐT, Nội vụ, Giáo dục và ĐT, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Thông tin và TT, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Hải Dương;

- Lãnh đạo Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh có liên quan

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Thời gian: Từ 08h00, thứ Sáu, ngày 12/7/2013

Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà 5 tầng, trụ sở UBND tỉnh