Giấy mời họp ngày 22/7/2013
  Cập nhật: 8/8/2013 1:57 PM

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào Thứ Hai, ngày 22/7/2013, từ 07h00 tại Hội trường tầng 1, trụ sở làm việc UBND tỉnh.

* Thành phần mời dự:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1.Giao ban nội bộ. Thời gian từ 07h00 đến 08h00

2. Báo cáo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo nâng cấp đường 191N và tuyến nhánh, huyện Từ Kỳ.

* Đơn vị báo cáo: Sở KH&ĐT. Thời gian từ 08h00 đến 09h15

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: Tài chính, Xây dựng, GT-VT, TN-MT

- Chủ tịch UBND huyện Từ Kỳ.

3. Báo cáo Dự thảo Kế hoạch nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại I trước năm 2020.

* Đơn vị báo cáo: UBND thành phố Hải Dương. Thời gian từ 09h15 đến 11h30.

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, GT-VT, TN-MT, VH-TT&DL, Y tế, GD-ĐT.

- Bí thư Thành ủy Hải Dương;

- Chủ tịch HĐND thành phố Hải Dương;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Từ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Hà./.