Giấy mời họp ngày 31/8/2013
  Cập nhật: 9/3/2013 10:01 AM

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào Thứ Bảy, ngày 31/8/2013, từ 07h00 tại Hội trường tầng 1, trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Thành phần mời dự:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ. Thời gian từ 07h00 đến 07h30

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Trưởng các phòng chuyên viên nghiên cứu; Trưởng phòng Ngoại vụ, Trưởng phòng Tiếp công dân.

2. Báo cáo xin chủ trương một số Dự án đầu tư nước ngoài

-  Báo cáo đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty TNHH thực phẩm Vạn Đắc Phúc.

- Báo cáo xin chủ trương chấp thuận thành lập Công ty TNHH MTV Rosa Fashion.

* Đơn vị báo cáo: Sở  KH&ĐT báo cáo. Thời gian từ 07h30 đến 08h00

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: Tài chính, TN-MT, NN&PTNT, Cục Thuế tỉnh.

- Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, Cẩm Giàng.

3. Báo cáo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

* Đơn vị báo cáo: Sở  Xây dựng báo cáo. Thời gian từ 08h00 đến 09h00

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở, Ngành: KH&ĐT, Tài chính, Bộ CHQS tỉnh; LĐ-TB&XH, TN-MT, GT-VT

- UBMTTQ tỉnh;

- Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh,  Hải Dương.

- Kho Bạc Nhà nước tỉnh;

- Ngân hàng Chính sách – Chi nhánh Hải Dương

4. Báo cáo định hướng phát triển hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp và Bệnh viện tỉnh Hải Dương đến năm 2030

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng báo cáo. Thời gian từ 09h15 đến 10h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, KH&CN, GT-VT, NN&PTNT, Y tế, Ban QL các KCN tỉnh.

- Chủ tịch UBND thị xã, thành phố: Chí Linh, Hải Dương.

5. Báo cáo Quy hoạch bến bãi chứa vật liệu ngoài bãi sông trên địa bàn tỉnh.

* Đơn vị báo cáo: Sở TN-MT báo cáo. Thời gian từ 10h30 đến 11h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở, Ngành: KH&ĐT, Tài chính, GT-VT, Xây dựng, Công Thương.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng.

- Chi Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh;

- Đoạn Quản lý đường sông số 7.