Giấy mời họp phiên họp thường kỳ tháng 7, ngày 29/7/2013
  Cập nhật: 8/8/2013 2:03 PM

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2013 vào Thứ hai, ngày 29/7/2013 (cả ngày), từ 7h30, tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh.

            Thành phần mời dự:

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh, các ban: VHXH, PC, KT-NS  của HĐND tỉnh;

- Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: UB.MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú báo Nhân dân tại Hải Dương, TTX Việt Nam tại Hải Dương, Cổng thông tin điện tử Hải Dương - Sở Thông tin & Truyền thông (cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

Để nghe và cho ý kiến giải quyết các nội dung sau:

1.   Quy định điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

                * Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng; thời gian: từ 7h30 đến 09h00.

* Mời dự:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Giao thông – Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

2.   Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

            * Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương; thời gian: từ 09h00 đến 10h00.

* Mời dự:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông – Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Khoa học – Công nghệ, Lao động – TB&XH, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

3.   Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh.

            * Đơn vị báo cáo: Sở Giáo dục và Đào tạo; thời gian: từ 10h00 đến 11h30.

* Mời dự:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ.

4.   Đề án “Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020”.

            * Đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thời gian: từ 13h30 đến 15h00.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Xây dựng.

- Trưởng Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương.

5.   Tờ trình về việc điều chỉnh mức thu làm cơ sở thực hiện chính sách thủy lợi phí theo Nghị định 67/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hải Dương

            * Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính; thời gian: từ 15h00 đến 16h30.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông – Vận tải.

- Chủ tịch UBND các huyện: Kinh Môn, Nam Sách, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện (và Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT).

Yêu cầu các cơ quan được phân công báo cáo chỉ trình bày tóm tắt và nêu rõ căn cứ pháp lý, những ý kiến chưa thống nhất. Các đại biểu nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến tại cuộc họp, ý kiến cần ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề./.