Giấy mời họp thường kỳ tháng 9/2013 (lần 2)
  Cập nhật: 9/19/2013 1:51 PM

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2013 (lần 2) vào Thứ sáu, ngày 20/9/2013, từ 07h30, tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh.

 

Thành phần mời dự:

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh, các ban: VHXH, PC, KT-NS  của HĐND tỉnh;

- Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: UB.MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú báo Nhân dân tại Hải Dương, TTX Việt Nam tại Hải Dương, Cổng thông tin điện tử Hải Dương - Sở Thông tin & Truyền thông (cö phãng viªn theo dâi vµ ®­a tin).

Để nghe và cho ý kiến giải quyết các nội dung sau:

1.       Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Đơn vị báo cáo: Công an tỉnh; thời gian: từ 07h30 đến 08h45.

* Mời dự:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, TN-MT, Tư pháp, Xây dựng, GT-VT, GD-ĐT, VH-TT&DL, Nội vụ, LĐ-TB&XH, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, KH-CN, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thông tin - Truyền thông, Ban quản lý các KCN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2.       Quy chế thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn.

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ; thời gian: từ 08h45 đến 10h00.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin - Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội.

3.       Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ; thời gian: từ 10h00 đến 11h30.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.