Giấy mời họp thường kỳ tháng 9/2013
  Cập nhật: 9/10/2013 8:05 AM

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2013 vào Thứ bẩy, ngày 07/9/2013 (1/2 ngày), từ 07h30, tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự:

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh, các ban: VHXH, PC, KT-NS  của HĐND tỉnh;

- Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: UB.MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú báo Nhân dân tại Hải Dương, TTX Việt Nam tại Hải Dương, Cổng thông tin điện tử Hải Dương - Sở Thông tin & Truyền thông (cö phãng viªn theo dâi vµ ®­a tin).

Để nghe và cho ý kiến giải quyết các nội dung sau:

1.Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013.

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư; thời gian: từ 07h30 đến 10h00.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, TN-MT, Tư pháp, Xây dựng, GT-VT, GD-ĐT, VH-TT&DL, Nội vụ, LĐ-TB&XH, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, KH-CN, Y tế, Cục Thống kê tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thông tin - Truyền thông, Ban quản lý các KCN tỉnh, Chi nhánh NHNN tỉnh.

2.Tờ trình chuyển đổi 10 trường THPT bán công sang trường công lập.

* Đơn vị báo cáo: Sở Giáo dục và Đào tạo; thời gian: từ 10h00 đến 11h30.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.