Giấy mời họp trực tuyến ngày 14/8/2013
  Cập nhật: 8/12/2013 8:02 AM
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 30/NQ-Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn giao thông và triển khai thực hiện Quỹ bảo trì đường bộ địa phương tại tỉnh Hải Dương như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Cấp tỉnh:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy;

- Thường trực cấp ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo các Đảng bộ: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh.

- Các Đ/c Lãnh đạo Ban, Phòng Tuyên truyền và Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

- Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ địa phương;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

2. Cấp huyện:

- Đại diện Thường trực các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ; Lãnh đạo UBND cấp huyện;

- Thành viên Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố;

- Trưởng các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện;

- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;

- Bí thư Chi bộ hoặc Trưởng thôn, khu dân cư các xã, phường, thị trấn;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: ½ ngày, từ 7h30 ngày 14/8/2013.

2. Địa điểm:

- Ở tỉnh: Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh.

- Ở huyện: Phòng họp trực tuyến của UBND các huyện, thành phố, thị xã.

3. Nội dung chương trình: Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh và triển khai thực hiện Quỹ bảo trì đường bộ địa phương tại tỉnh Hải Dương.

III. PHÂN CÔNG

- Giao Sở Giao thông – Vận tải chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.

- Giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì cùng Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để phục vụ hội nghị.

Giấy mời này chỉ gửi mỗi đơn vị (cấp tỉnh và cấp huyện) 01 bản. Đề nghị văn phòng cấp ủy, UBND và các đơn vị (cấp tỉnh, cấp huyện) sao gửi cho các đồng chí trong thành phần triệu tập của đơn vị mình, cấp mình.

Đối với cấp huyện: các đơn vị làm giấy triệu tập riêng và sao gửi tài liệu cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Đề nghị các đồng chí trong thành phần triệu tập bố trí thời gian đến dự đông đủ, đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả tốt./.