Giấy mời làm việc với Đoàn công tác UBTCNS Quốc hội XIII và Bộ Nông nghiệp & PTNT
  Cập nhật: 8/23/2013 7:49 AM

Thực hiện Công văn số: 2676/BNN-KH ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban tài chính – Ngân sách Quốc hội XIII và Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về: Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể như sau:

1. Thành phần: 

a) Ông Nguyễn Anh Cương: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để chủ trì.

- Thành viên Ban điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời trưởng các bộ phận có liên quan của Sở cùng làm việc);

- Báo Hải Dương, Đài PT-TH Hải Dương (Có phóng viên để đưa tin);

b) Mời đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng dự buổi làm việc;

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1, Hội trường UBND tỉnh.

3. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, ngày 20/8/2013 (thứ 3).

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chuẩn bị tài liệu theo đề cương gửi kèm theo Giấy mời này báo cáo; làm việc cụ thể với UBND xã Thái Tân để bố trí thời gian, chuẩn bị nội dung, địa điểm để Đoàn khảo sát thực tế; liên hệ, thông báo địa điểm, thời gian làm việc theo nội dung Giấy mời này để Đoàn biết và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện để là việc với Đoàn .