Thông báo việc thay đổi thời gian tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm dạy nghề cho lao động nông thôn
  Cập nhật: 7/11/2013 3:55 PM
  Thực hiện Công điện số 462/CĐ-VPCP ngày 05/7/2013 của Văn phòng Chính phủ, ngày 08/7/2013 UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 176/GM-UBND về việc tổ chức đầu cầu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm dạy nghề cho lao động nông thôn.

Do sự thay đổi từ phía đầu cầu Trung ương, Hội nghị nêu trên sẽ chuyển sang 08h00, thứ Tư, ngày 17/7/2013.