SharePoint
portal

Skip Navigation LinksHảiDươngvớiviệcthựchiệnNghịquyếtTrungương5(khóaVIII)

Hải Dương với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
  Cập nhật: 17/07/2013 12:55 CH

Hải Dương là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống văn hóa và bề dày lịch sử, có truyền thống hiếu học và khoa bảng, là miền đất sinh ra và gắn liền với tên tuổi của nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá...

Phát huy truyền thống của quê hương, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóaVIII) về văn hóa, tỉnh đã có những bước phát triển mới, đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng lên. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" có bước phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa luôn được coi trọng. Nhiều thiết chế văn hoá, thể thao và hệ thống di tích được quan tâm đầu tư xây dựng. Hoạt động văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao ngày càng được nâng cao về chất lượng. Nhiều vận động viên của tỉnh tham gia các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế đã giành được những thành tích xuất sắc, đứng trong tốp 10 tỉnh thành, ngành có thành tích thể dục thể thao tốt nhất toàn quốc. Thông tin và truyền thông phát triển mạnh, được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, công nghệ, nhân lực và nâng cao chất lượng hoạt động.

Trung tâm Thành phối Hải Dương hôm nay (Ảnh: Thành Chung)

 Có được kết quả trên là do nhận thức của cấp ủy và chính quyền Hải Dương về nghị quyết của Đảng. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm cụ thể hóa nội dung NQTW5 (khóa VIII) như: Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 03/9/1998 về tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện NQTW5 (khóa VIII); Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 4/10/1998 về Chương trình hành động thực hiện NQTW5 (khóa VIII); Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 23/8/2004 về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII); Kết luận số 15-KL/TU ngày 07/5/2009 về kiểm điểm 5 năm (2004-2009) thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU của Tỉnh uỷ và các đề án về văn hoá trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, XIV, XV của Đảng bộ tỉnh...

UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 430/CTr-UB ngày 15/8/1999 để thực hiện NQTW5 (khóa VIII); đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế về chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. HĐND và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; trong đó có 19 nghị quyết, đề án, dự án, chương trình lớn có tính chiến lược, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa và nhiều đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện theo các chuyên đề cụ thể. Tháng 10/2000, UBND tỉnh phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, là động lực to lớn thực hiện NQTW5 (khóa VIII).

Hải Dương đã vận dụng sáng tạo nhiều giải pháp phù hợp với truyền thống văn hóa và thực tiễn trong xây dựng môi trường văn hóa, trong chiến lược xây dựng con người mới, với mục tiêu phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo của con người. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động của các ngành, MTTQ và các đoàn thể làm cho ý thức và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng được nâng cao, tiêu biểu như: Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và các phong trào xây dựng: “Gia đình văn hóa”, “Làng, khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, "Làng an toàn, khu dân cư an toàn", "Cựu chiến binh gương mẫu giúp nhau phát triển kinh tế gia đình làm giàu hợp pháp", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, v.v... gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã bồi đắp thêm lối sống lành mạnh, văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái .. Đến nay, toàn tỉnh có 1.277/1.534 làng, khu dân cư đạt tiêu chí khu dân cư tiên tiến (đạt tỷ lệ 83,25%), trong đó, làng An Mô (xã Lê Lợi, Chí Linh) là "Khu dân cư tiên tiến" đầu tiên được công nhận trên địa bàn tỉnh, sau này được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 83,4% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, trong đó có 12% Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc. Đã có 12.057 lượt cơ quan, đơn vị đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá. Kết quả có 9.737 lượt cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá (đạt 80,7% so với đăng ký); trong đó khối hành chính sự nghiệp chiếm 90,4%. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 121/2009/NQ-HĐND tăng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hoá thôn, khu dân cư lên 100 triệu đồng/01 nhà văn hoá. Sau 6 năm (2006 - 2012) thực hiện chủ trương trên, đến nay toàn tỉnh đã có 1.429/1431 làng, khu dân cư có nhà văn hoá, trong đó có 1.201 nhà văn hoá được tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. 100% các trường học đảm bảo chất lượng giáo dục thể chất; 93/265 xã, phường, thị trấn có sân vận động (diện tích 5000 m2 trở lên); 7/12 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng, nâng cấp, quy hoạch đất cho xây dựng sân vận động (diện tích 10.000 m2 trở lên); xuất hiện nhiều điểm sáng trong phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường hiệu quả bằng việc thường xuyên triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động văn hoá. Trong 15 năm qua, toàn ngành đã tổ chức tập huấn 65 lớp cấp tỉnh, 92 lớp cấp huyện về các văn bản luật, nghị định, thông tư của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh về quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.

 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã xác định các vấn đề quan trọng cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), để văn hóa thực sự là mục tiêu, là động lực của sự phát triển, là nền tảng tinh thần của xã hội. Tăng cường tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị, các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa.

Hai là, gắn việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong năm 2013, cần triển khai học tập tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Tiếp tục thực hiện thật tốt Quy chế về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, mà trước hết là phải gương mẫu thực hiện tốt các quy định về việc cưới, việc tang, gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là, phát huy vai trò tích cực, chủ động của các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng con người mới đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Bốn là, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội; về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới... Các cấp uỷ đảng cần bám sát các nhiệm vụ về văn hóa mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ địa phương đã đề ra tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể cho từng quý, từng năm, từng giai đoạn. Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm là, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, nhất là các hoạt động lễ hội. Khắc phục những biểu hiện “thương mại hóa” trong lễ hội, hoạt động mê tín dị đoan. Phát huy giá trị văn hoá các di tích, di sản trong giáo dục đạo đức, truyền thống và bản sắc dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đoàn kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng Hải Dương- Xứ Đông thơ mộng ngày thêm giàu đẹp.

Theo dangcongsan.vn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18880205

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com