SharePoint
portal

Skip Navigation LinksThông-tin-chung-về-Lãnh-đạo-UBND-tỉnh

Thông tin chung về Lãnh đạo UBND tỉnh
  Cập nhật: 3/11/2019 1:37 PM

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải dương

1. Chủ tịch UBND tỉnh:

 images.jpg

Họ và tên: Nguyễn Dương Thái

Năm sinh: 17/02/1962

Quê quán: Vũ Trung, Kiến Xương, Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý KHCN

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Tỉnh ủy

Điện thoại: 3.848.457

Email:duongthaiubhd@gmail.com

Nhiệm vụ cụ thể:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: nội chính; ngân sách địa phương; quy hoạch; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; tài nguyên khoáng sản; cải cách hành chính; công tác cán bộ; công tác thanh tra; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

c) Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh.

d) Theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Quân sự, Công an, Thanh tra, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thi hành án dân sự và Trường Chính trị tỉnh.

đ) Phụ trách thành phố Hải Dương, huyện Kinh Môn, Nam Sách.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 cuong.jpg

Họ và tên: Nguyễn Anh Cương

Năm sinh: 10/8/1959

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Điện thoại:  3859411

Email:anhcuongubhd@gmail.com

Nhiệm vụ cụ thể:

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, đất đai, môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, khoa học và công nghệ, công thương. Đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Liên minh hợp tác xã tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020.

- Đề án "Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020".

- Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020".

- Đề án "Nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương".

- Đề án "Xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020"

d) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

đ) Được phân công làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND tỉnh và nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo công tác của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

e) Phụ trách huyện Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Chí Linh.

g) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 Sang.jpg

Họ và tên: Vương Đức Sáng

Năm sinh: 24/12/1962

Quê quán: Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Điện thoại: 3848456

Email:vuongducsangubhd@gmail.com

Nhiệm vụ cụ thể:

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: kinh tế tổng hợp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, kinh tế đối ngoại, quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê Hải Dương, Hải quan Hải Dương và Dự trữ quốc gia khu vực Hải Hưng.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:

- Đề án "Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội".

d) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

đ) Phụ trách huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng và Thanh Miện.

e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 cau.jpg

Họ và tên: Lương Văn Cầu

Năm sinh: 30/12/1961

Quê quán: Lê Lợi, Gia Lộc, Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học

Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên

Điện thoại:  3852231

Email:luongvancauhd@gmail.com

            Nhiệm vụ cụ thể:

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan báo chí của tỉnh; các tổ chức bảo hiểm, công tác ngoại vụ, tôn giáo, dân tộc, công tác hội, công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:

- Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020".

- Đề án "Đầu tư, phát triển khu di tích Côn Sơn  - Kiếp Bạc".

- Đề án "Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học giai đoạn 2016 - 2020".

- Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự"

d) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

đ) Phụ trách huyện Bình Giang, Gia Lộc và huyện Tứ Kỳ.

e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18385411

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com